Straumann Bone level 4.1, Model Analog

SKU: MASBO41V
Compatible with Straumann® Bone Level 4.1 RC