BioH, Tissue-level Hybrid Base, 3.5mm

SKU: SYHYBV